รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55061662 นางสาวทิฆัมพร นิลุบล-  / - 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 55062874 นายกุลโรจน์ สมโสภา-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 55062904 นางสาวณัฐพัชร์ ยางงาม-  / - 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 55062935 นางสาวสุธาวดี อยู่กรุง-  / - 14 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56060060 นางสาวอัปสร ศรีผง-  / - 25 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 57060755 นางสาวนิจปวริชศา ภพักตร์จันทร์-  / - 11 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 57060786 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นาคทั่ง-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 57060793 นายอณุพล หมื่นยงค์-  / - 10 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)