รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2560
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56060275 นางสาวอมรา วรรณา-  / - 21 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 56064013 นายจารุวัฒน์ เข็มเพชร-  / - 31 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 56064037 นางสาวศรัณญา สอนมณี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 58060402 นางสาวกัญญาพัชร มีรอด-  / - 19 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 58061836 นางสาวนับดาว มากจุ้ย-  / - 11 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 58062901 นางสาวรัชฎา แย้มศรวล-  / - 18 ธันวาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)