รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แผน ข)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51060324 นางสาวทัดดาว พันธุ์เขียน-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 51060331 นางสาวรินทร์นภา กสิวิทย์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 52061467 นายวิชัย ฮอพานิชวัฒน์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 52062365 นางสาวจันทนา จันทวงษ์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 52070285 นายโกวิท คงมี-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 52070896 นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 52071046 นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 52071145 นางสาวทิพย์สุดา ทองทา-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 52071909 นางสาวปวีณัฐ หมื่นสีเขียว-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 52072449 นายภาสวัฒน์ จีนสลุด-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 52072630 นางสาวเยาวเรศ สว่างพงษ์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 52072661 นางสาวรสริน พุทธภูมิพิทักษ์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 52072968 นางสาววาสนา ศิริพรทุม-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 52073033 นางสาววิภารัตน์ จันทรสำเภา-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 52073736 นางสาวสุชาดา ร่ำรวย-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 52073989 นายสุรเชษฐ ผูกพันธุ์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 52074443 นายอาทิตย์ อัมลา-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 52076225 นางสาวเบญจรัตน์ เรือนน้อย-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 52076232 นายพัฒนพล ถิ่นวันดี-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 52076256 นางสาวมัทนี พลตรี-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 52076270 นางสาวศิริพัชตรา แก้วมี-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 52076287 นางสาวอนันตพร ดั่นเจริญ-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)