รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50181556 นางสาววริศรา วิชา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50180122 นางสาวพิกุล ถานันตา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50163521 นางสาวสุดารัตน์ อภัยกาวี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50162548 นางสาวสุรัตน์ จ้อยโถ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50162111 นางสาววรรณภา รักเกษตรกรรม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50162067 นายฤทธิรงค์ เหมันต์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50161817 นางสาวปภานิจ อินปาน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50161671 นางสาวนันทวัน เดชทรัพย์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50161404 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขสมนาค-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50160964 นายพิทักษ์พงศ์ ศรีอรุณราช-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50160940 นางสาวอุมาพร มาวัน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50160803 นายสุริยา เพชรทิม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50160407 นายประเจตน์ น่วมมี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)