รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพพืช
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50163866 นางสาวรัติยา โพธิ์สระ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50163859 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุตสม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50162289 นางสาวแวววิเชียร แก้วกุย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50161701 นางสาวนิพัทรา พรมมาอินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50161008 นางสาวกมลวรรณ มฤควงศ์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50160988 นางสาวกนกวรรณ จำนวน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50160971 นางสาวกนกกาญจน์ รักษาศักดิ์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50160872 นางสาวอรทัย อิ่มเนย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50160674 นางสาววรวรรณ ตั้งใจ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50160346 นางสาวนริสา สุขโชติ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50160148 นายจิรายุศ กล่อมจิตต์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50160131 นางสาวจินตนา เขตรกรณ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50160117 นายจักรพันธ์ คำจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 49164093 นางสาวศิริวิมล พรมมี-  / - 15 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)