รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50163453 นางสาวกัลยาณี อุดสุรินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50163477 นางสาวมิตภาณี พิพัฒนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50163484 นางสาววิปัสนา สายมณี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50180115 นางสาวพรประวีร์ ยะมา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50181075 นายบารมี ทวีสมบัติ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50181600 นางสาวธันย์ชนก ปัญญาเครือ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)