รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50160230 นายณัฐวุฒิ คดคง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50160476 นางสาวพรรณนิภา มุ่นเชย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50160834 นายอนุ อินทนู-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50161619 นายนนทกร จีนทั่ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50161688 นางสาวนาตยา นามบุญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50161718 นางสาวนิภาพร เสาหอม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50162234 นางสาววิลันดา ตรีตุนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50162319 นางสาวศศิ มงคลชัยอรัญญา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50162340 นางสาวศิรินันท์ ม่านโพ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50162371 นายสมชาย สรรค์เสถียร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50162630 นางสาวอรุณี ไชยสถาน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50163897 นางสาวกานต์นลิน ปฏิเวชวณิชย์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50163910 นางสาวพัชราภรณ์ เอื้องอ้าย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50163934 นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญลือ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50163941 นายพิทักษ์ โทนะบุตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50163958 นางสาวไพลิน สร้อยระย้า-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50163996 นางสาวสุธารัตน์ นิ่มเพ็ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)