รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50164566 นางสาวดวงแก้ว นาคอินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50164474 นางสาวกฤติกา ทองดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50164351 นางสาวสุธาทิพย์ หยุดยั้ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50164344 นายสุขสันต์ ภาลสูญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50164320 นางสาววิมล ไพรวัลย์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50164313 นางสาววันวิสาข์ ตันติกุล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50164269 นายณัฐพันธ์ จันทะมาตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50164207 นางสาวขนิษฐา อนุสนธิ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50164177 นางสาวกชกร การสมเพียร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50162739 นายเอกชัย ไชยวันดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50162418 นางสาวสาคร ยังเย็น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50162401 นางสาวสยุมพร แผงเวชอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50162388 นายสมพร เดชสังข์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50162357 นางสาวศิริรัตน์ ทับทาบ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50162241 นายวิษุวัติ ขุมทอง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50161886 นางสาวพรรณิภา มับขุนทด-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50161329 นางสาวชลลดา ทองรัตน์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 50161176 นางสาวจามจุรี ชัยเสนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 50160896 นายอาจินต์ สหะชาติ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 50160858 นายอนุรัตน์ หลวงหล้า-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 50160773 นายศิวดล นุ่มเนตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 50160735 นางสาววิลาวัลย์ อยู่เครือ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
23 50160636 นายราเชนทร์ รอดกสิกรรม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
24 50160599 นางสาวมินตรา งบของ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
25 50160582 นางสาวมัทนา พงศ์หิรัญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
26 50160568 นางสาวมณีกร ทองล้ำเลิศ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
27 50160513 นางสาวเพ็ญโพยม ทับยา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
28 50160483 นายพัฐพงศ์ มาเกตุ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
29 50160261 นางสาวเต็มศิริ โพธิ์ต้น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
30 50160254 นางสาวดารารัตน์ อ่ำเจริญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
31 50160247 นางสาวณิชารีย์ จุลมุสิก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
32 50160209 นายชาณัฐ ศรีสุพัฒนะกุล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
33 50160162 นางสาวจุฑารัตน์ ใจรัก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
34 50160063 นางสาวกรรณิกา สวนสี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)