รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - ทรัพยากรดิน
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50160322 นายนพรัตน์ ไกรโชคโฉม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50161107 นายเกียรติศักดิ์ ลุงคะอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50161855 นางสาวพรทิพย์ ภาษี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50162128 นางสาววราภรณ์ เชื้อฉิม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50162180 นางสาววิชชุดา กิ่งนคร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50162258 นายวีระพงษ์ วงวิสาร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50162463 นายสิทธิพงษ์ จุฬลา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50164078 นางสาวชลทิชา พรหมรักษา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50164146 นางสาวสาวิตรี แพทย์เมืองจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)