รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51161830 นางสาวเขมณัฏฐ์ ธนกรณ์ไพศาล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 51162233 นางสาววิทินียาพร พลฉวี-  / - 19 ธันวาคม 2555 อนุมัติสำเร็จ
3 52162461 นายนิวัฒน์ ทุ่งเย็น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52162584 นางสาวสุพรรณี มาพิจารณ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162607 นางสาวสุพิชฌาย์ สารกาล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52162836 นางสาวพัชรินทร์ เดชพงษ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52163031 นางสาวกมลา อินศิริ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52163055 นางสาวกิ่งกมล เขตสถาน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52163062 นายกิตติศักดิ์ เขม้นเขตกร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52163123 นางสาวจำปา บุบผาชาติ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52163192 นางสาวจุลจีรา วชิรมรกต-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52163215 นายชัชวาล กล่ำโพธิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52163277 นางสาวโญธกานต์ วิพันธุ์เงิน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52163390 นางสาวธนิษฐา ม่วงกล้วย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52163413 นายธัญยพงศ์ พรหมบุญ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52163420 นายนพดล เจริญผล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
17 52163451 นางสาวนริศรา เข็มเงิน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
18 52163499 นางสาวนาถยา ทาต่อย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
19 52163505 นางสาวนิตยาพร คำดี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
20 52163550 นายประสงค์ ดีกัน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
21 52163659 นางสาวพรนภา จอมคำปิว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
22 52163666 นางสาวพรสุดา เย็นใจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
23 52163765 นายภาณุมาศ แก้วกลิ่น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
24 52163796 นางสาวยุวธิดา เกิดยิ้ม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
25 52163833 นางสาวราตรี รอดฤทธิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
26 52163871 นางสาววรรณวิสา แบนสุขะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
27 52163895 นางสาววรรณิศา จันทร์ทุ่ง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
28 52163901 นายวรวัชร์ สายจันทร์ยูน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
29 52163925 นายวัชระ ฟะสูงเนิน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
30 52163963 นางสาววันทนา แจ้งกระจ่าง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
31 52163987 นางสาววิลาวัลย์ พรมคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
32 52164007 นายศรชัย เหลี่ยมศร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
33 52164021 นางสาวศลิษา พรมเสน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
34 52164045 นางสาวศิริกรานต์ เบ้าทองคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
35 52164137 นางสาวสโรชา เรืองจินดา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
36 52164199 นายสุทธิพรรณ เบ้าทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
37 52164212 นางสาวสุภาวินันท์ เวียนเป๊ะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
38 52164236 นางสาวสุวิมล เสมปรางค์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
39 52164243 นางสาวโสพิศ ดีเรือง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
40 52164311 นายอิทธิชัย เขตชัยภูมิ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
41 52164328 นายอิทธิพล ระโหฐาน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
42 52164427 นางสาวจันทรา แสงท้าว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
43 52164441 นางสาวจิราภา สายพลิก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
44 52164489 นางสาวชิดชนก ภู่ทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
45 52164557 นางสาวนพวรรณ พูลพิพัฒน์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
46 52164564 นางสาวนิรมล พูลสวัสดิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
47 52164618 นายภัทรพล คชฤทธิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
48 52164700 นายโยธิน แทนดวง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
49 52164786 นางสาวศศิธร วงษ์ทัน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
50 52164816 นางสาวศันสนีย์ อุ่นดีอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
51 52164946 นายอดิเทพ กฤตฤกษ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
52 52165646 นายพงษ์พัฒน์ จันทร์คีรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)