รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51163957 นายพีระวัฒน์ มีศิลารัตน์-  / - 1 กรกฏาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52163130 นายจินณ์ดนัย ท้าวอาศา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52163154 นายจิรพงศ์ วงศ์ใหญ่-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52163185 นางสาวจุฑาพร หงส์ผาทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52163239 นายชัยสิทธิ์ เณรเถาว์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52163253 นายชาญณรงค์ บัวเผื่อน-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52163437 นายนพดล พงษ์พันธ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52163444 นายนราวัฒน์ สมศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52163482 นายนันทวัฒน์ มระกูล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52163512 นางสาวบุศรา สุวรรณเกิด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52163536 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงชุม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52163567 นายปริญญา เรืองนุกูล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52163680 นายพิษณุ เนตรทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52163727 นางสาวภัทราพร พรมศิริ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52163741 นายภาณุพงศ์ อินทรฤทธิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52163772 นายมนัส แก้วปัญหา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
17 52163819 นางสาวรักษิณา ช่อรักษ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
18 52163918 นายวัชรพงษ์ เกตุเทศ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
19 52163956 นางสาววัชรี บัวนพ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
20 52163970 นางสาววิภาดา เล็กวัฒนะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
21 52164014 นายศรายุทธ หมอนทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
22 52164069 นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นอยู่-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
23 52164076 นางสาวศิวพร เกิดบาง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
24 52164083 นายสงกรานต์ ภาชะรส-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
25 52164106 นางสาวสมคิด ปะมาคำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
26 52164168 นางสาวสุกัญญา รอดพระ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
27 52164175 นางสาวสุดคณา อินทร์สุขอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
28 52164229 นายสุรชาติ แก้วบางกะพ้อม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
29 52164250 นายอดิพงษ์ ไชยธนานันต์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
30 52164274 นายอภิชาติ ปานกลัด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
31 52164366 นางสาวกานต์พิชา พวงเพ็ชร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
32 52164526 นางสาวดารารัตน์ พูลทรัพย์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
33 52164533 นายทิวากร แพทย์มด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
34 52164632 นางสาวพาขวัญ ทองสัมฤทธิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
35 52164656 นางสาวแพรวนภา นิใจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
36 52164663 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญเติม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
37 52164755 นางสาววราภรณ์ อุดมศิลป์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
38 52164892 นายสุรรัตน์ รอดเวียง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
39 52164922 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวไร่นาค-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
40 52164960 นายอทิติ เอี่ยมสงคราม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)