รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51181548 นางสาวธนาพร ใสสม-  / - 15 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติสำเร็จ
2 52160016 นางสาวกนกพรรณ ชื่นโชติทรัพย์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52160023 นางสาวกมลวรรณ คุณสิทธิไพศาล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52160061 นางสาวกาญจนา เปี่ยมทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52160078 นางสาวกุลนิตย์ เขียวสวาท-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52160085 นางสาวกุสุมา นาคสุทธิ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52160092 นางสาวเกศินี เอี่ยมสะอาดอันดับหนึ่ง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52160108 นางสาวนันท์นภัส วิเชียรวรรณ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52160115 นางสาวจริยา สุขสาสนี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52160139 นางสาวจิตตา หม่อโป๊ะกู่-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52160153 นางสาวจินดารัตน์ ประเทืองทิพย์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52160160 นางสาวจินตนา วงษ์ธรรม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52160191 นายเจษฎาพงษ์ จันตา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52160221 นางสาวณัฐชนก ตลับเพชร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52160245 นายณัฐพล วิทยมานะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52160290 นางสาวทิพวรรณ บุตรสุวรรณ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
17 52160351 นางสาวนภสร ศรีฉาย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
18 52160375 นางสาวนฤมล ธิงาเครือ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
19 52160405 นางสาวปภัสรา พีระพันธ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
20 52160412 นางสาวปรัศนีย์ภรณ์ คำเมือง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
21 52160436 นางสาวปัทมา พนาลีจารุ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
22 52160443 นางสาวปัทมา วิกรัยกุล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
23 52160467 นางสาวปิยาภรณ์ เวชชาภินันท์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
24 52160481 นางสาวพรทิวา ชุ่มตา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
25 52160498 นางสาวพรรณนิภา มังคลาด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
26 52160504 นางสาวพัทธ์ธีรา นิรมล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
27 52160528 นางสาวพิลาสลักษณ์ ฉลาดธัญกิจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
28 52160535 นางสาวภัทรวดี เกตุแก้ว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
29 52160542 นางสาวภัทราวดี แท่งทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
30 52160597 นางสาวยลดา พลรักษา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
31 52160603 นางสาวรัตนาภรณ์ ประไพลศาล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
32 52160627 นางสาวลัดดา กล้าพระจันทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
33 52160641 นางสาววนิสา ชาวเชียงขวาง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
34 52160665 นางสาววราภรณ์ อยู่ทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
35 52160672 นางสาววลัยภรณ์ โท้นพราห์ม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
36 52160702 นางสาวศรัณญา สอนมณี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
37 52160726 นายศุภกานต์ รื่นรวย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
38 52160733 นางสาวสมเจตน์ โพธิ์ธิน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
39 52160740 นางสาวสมถวิล ตั้งชัยชนะกิจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
40 52160757 นางสาวศุชญา ค่ำคูณ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
41 52160764 นางสาวสมหญิง แหบคงเหล็ก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
42 52160788 นางสาวสาวิตรี ศุภผล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
43 52160795 นางสาวสุณีรัตน์ ศรีมาแก้ว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
44 52160849 นางสาวสุพรรณี รูปสม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
45 52160856 นางสาวสุพัตรา เพิ่มพูลทรัพย์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
46 52160924 นางสาวอมรรัตน์ เปล่งปลั่งอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
47 52160948 นางสาวอริสา ณัฐวัฒน์วงษ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
48 52160993 นางสาวเอมอร สุขสัมพันธ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
49 52161006 นางสาวกมลชนก ใจชนะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
50 52161020 นายกลศ สวนนิสิต-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
51 52161037 นางสาวกัญญารัตน์ สังเกตุกิจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
52 52161044 นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
53 52161068 นางสาวทัศนวรรณ โนราช-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
54 52161082 นางสาวจิราพันธ์ คำยันต์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
55 52161105 นางสาวชลลดา สำเริง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
56 52161112 นายฐิติพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
57 52161129 นายณัฐพล คงดี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
58 52161143 นางสาวดวงกมล ฟุกฟัก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
59 52161150 นางสาวธัญญาลักษณ์ จิตนาน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
60 52161174 นางสาวนุชภรณ์ เฮงเจริญ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
61 52161211 นายไพฑูรย์ โต๊ะดอนทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
62 52161273 นางสาวรัตนากร ธรรมพิทักษ์อันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
63 52161280 นางสาววราพร ใจเพียร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
64 52161303 นางสาววัลลี ประโลม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
65 52161310 นางสาววารินทร์ทิพย์ ภักดีโต-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
66 52161341 นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
67 52161358 นางสาวศิริรัตน์ กุตะนันท์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
68 52161365 นางสาวศุภวดี เขียววัน-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
69 52161389 นางสาวสุชาวลี ศุภณัฐนฤมล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
70 52161396 นางสาวสุทามาศ ไก่รุ้ย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
71 52161419 นางสาวสุพัตรา นันทะศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
72 52161426 นายปภาวรินท์ สุวรรณกาศ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
73 52161464 นางสาวอรพรรณ เกตุพุ่ม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
74 52161488 นางสาวอรอุมา ทองละเอียด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)