รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52160634 นางสาววณิชยา กันสุข-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52161570 นายเจริญ ชุ่มเย็น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52161600 นายณรงค์ สังข์ทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52161624 นางสาวณริศราพร เงินทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52161662 นางสาวดรัลพร ธรรมชัยกุล-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52161686 นายธวัชชัย เพ็งเทศ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52161716 นางสาวนีรชา รัตนมิ่ง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52161730 นางสาวเบญจพร จูพันธุ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52161747 นางสาวปรียานุช วงศ์ไชย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52161761 นางสาวคนิชนันทน์ อักษร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52161778 นางสาวเพชรประภา น้อยทุ่ง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52161792 นายภาณุพงศ์ สมหวัง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52161808 นายมานิต โพธิ์ศรี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52161815 นางสาวรจนา มาลาจันทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52161822 นายวงศกร โคกทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52161839 นางสาววราภรณ์ สุพระมิตร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
17 52161846 นางสาววริษฐา ม่วงมิตร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
18 52161853 นางสาวสวรินทร์ มัดทุจัด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
19 52161860 นายวุฒิพงษ์ วงค์จำปา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
20 52161884 นายสุทธิชัย ตาเขียว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
21 52161907 นางสาวสุภาภรณ์ รักษาล้ำ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
22 52161914 นางสาวอภิรุจี โพธิ์ทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
23 52162898 นางสาววนิดา วงษ์แก้ว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
24 52165042 นางสาวขจรพรรณ ก้อนแก้ว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
25 52165073 นายณฐภณ สุขเส็ง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
26 52165080 นางสาวณัฏฐยานี ภู่พันธ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
27 52165097 นางสาวทันฑิกา สุภาจันทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
28 52165127 นายธีระยุทธ ชัยสา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
29 52165134 นายนพรัตน์ วิเชียรรัตน์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
30 52165141 นางสาวนัยนา ดอนชัย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
31 52165158 นางสาวบุษยา บัวขาว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
32 52165165 นางสาวตรงกมล นุ่มเนตร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
33 52165172 นางสาวปรินณี ตรีสุคนธ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
34 52165196 นางสาวพิทยารัตน์ บุญเอี่ยม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
35 52165219 นางสาววรรณภา รัศมีพงษ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
36 52165226 นายวรฤทธิ์ ประเสริฐ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
37 52165233 นายวิสิษฎ์ จอมวุฒิอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
38 52165240 นายศุภชัย แก้วผ่อง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
39 52165264 นางสาวสุทธิดา พรมหมื่น-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
40 52165288 นางสาวแสงอรุณ อิ่นอ้ายอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
41 52165301 นางสาวสมัญญา ศรีเมืองช้าง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)