รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54164128 นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุรินทร์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54163633 นางสาวอรพรรณ โพธิ์เกิด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54163619 นายสุพิชฌาย์ คำคง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54163602 นางสาวหนึ่งฤทัย ประสิทธิ์สุวรรณ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54163596 นางสาวหนึ่งฤดี จันพรมมิน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54163572 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คล้ายทับทิม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54163565 นางสาวสุเมข์ธาวีก์ ประยูรสุวรรณ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54163541 นางสาวสุภาพร สร้อยคำ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54163534 นางสาวกัญญาณัฐ จันจร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
10 54163503 นางสาวสุดารัตน์ จอมพล-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
11 54163480 นายสัญญาลักษณ์ โพธิ์ทองงาม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
12 54163466 นางสาวสรัสนันท์ อุทัยพันธุ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
13 54163459 นางสาวสรัญญา สมบัติโต-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
14 54163435 นายศุภกานต์ เหล่าสามารถ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
15 54163428 นางสาวศิริรัตน์ บุตรราช-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
16 54163411 นางสาวศิริกานต์ พันธ์ศิริ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
17 54163404 นางสาวศศิธร เอกเกิด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
18 54163398 นายศราวุธ อ่องมา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
19 54163381 นายวีรชัย มณีโชติ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
20 54163367 นางสาววิภา นพคุณเรืองไชย-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
21 54163336 นางสาววรรณิกา อาริต-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
22 54163329 นางสาวราตรี เทพทอง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
23 54163305 นายภูวดล อินทะวงศ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
24 54163282 นางสาวพัชรา แสงเดือน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
25 54163268 นางสาวพรพรรณ เกษร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
26 54163244 นางสาวบุญฑริกา หน่อแก้ว-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
27 54163237 นางสาวบัณฑิตา คันธะโน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
28 54163220 นางสาวเนตรนภา จันทร์เพ็ง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
29 54163190 นายนิธิภัทร์ พึ่งเกตุ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
30 54163152 นางสาวทิพากร สุขเกษม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
31 54163114 นางสาวชญาณิศ ศรีงามอันดับหนึ่ง  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
32 54163107 นางสาวจุฑามาศ แจ้งจิต-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
33 54163084 นายจิรายุ มากัง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
34 54163077 นางสาวจิราพัชร น้ำน้อย-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
35 54163060 นางสาวจิรานันท์ แสนทา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
36 54163046 นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
37 54163022 นางสาวกาวณา จำปาเป็น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
38 54163015 นางสาวกัลยาณี มุนี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
39 54162995 นางสาวกฤษณา แท่งทอง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
40 54162988 นางสาวกฤติยา อ่วมทร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
41 54162971 นางสาวกรองจิตร สมใส-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
42 54162964 นางสาวกนกวรรณ หานุภาพ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
43 54161042 นางสาวอรพรรณ คงใจมั่น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
44 54161035 นางสาวอรณี ปิยะทัศ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
45 54161028 นายพิชญ์ภัสสร์ ศิวัชวรกุล-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
46 54161011 นางสาวสุริวิภา ทองใบ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
47 54161004 นางสาวสุนิษากร เฟื่องดี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
48 54160991 นางสาวสุดารัตน์ เด็จใจทัด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
49 54160984 นางสาวสุกัญญา คงขันธ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
50 54160977 นางสาวสลิลทิพย์ มุสันเทียะอันดับสอง  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
51 54160960 นางสาวศุภรัตน์ นาคอยู่-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
52 54160953 นางสาวศศิมล ธรรมเจริญ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
53 54160946 นางสาววิไรรัตน์ ขวัญมั่น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
54 54160939 นางสาวลักษณ์นารา เล็กกระจ่าง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
55 54160922 นางสาววันดี วงศ์รัตนะโรจน์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
56 54160915 นางสาววรรณิศา ทองสกุล-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
57 54160892 นางสาววรพรรณ จันทร์ต๊ะ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
58 54160885 นางสาวเพชร ประสานสมบัติ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
59 54160878 นางสาวปวีณา วงศ์ทองแดง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
60 54160861 นางสาวปรียาภรณ์ ตอมพุดซา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
61 54160854 นางสาวปรียานุช พุมมา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
62 54160847 นางสาวปริตรา มั่นเหมาะอันดับสอง  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
63 54160830 นางสาวนิตยา สักแก้ว-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
64 54160823 นางสาวดวงมณี นาคเถื่อน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
65 54160809 นางสาวชไมพร หลำแก้ว-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
66 54160793 นางสาวจุฬารัตน์ ลีวัฒนะกุล-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
67 54160779 นางสาวขวัญณพิชญ์ ศรีภู่-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
68 54160762 นางสาวกิติยา คำแก่นกลาง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
69 54160755 นางสาวกัญญาพัชร มีรอดอันดับสอง  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)