รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54162155 นางสาวสิริณี เพ็งม่วง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54162001 นางสาวภัทรพร แก้วดี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 17 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54161899 นางสาวนรีรัตน์ จิตรธร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 17 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54161738 นางสาวกอบการ สมณะ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54161714 นางสาวกนกกร รุ่งเรือง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54160458 นางสาวอรอนงค์ จันอ้น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54160380 นางสาวชลธิชา ระวังป่า-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54160366 นางสาวชนิตา เปลี่ยนเที่ยงธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)