รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54162780 นายสหภาพ เชื้อดี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54162728 นายวุฒิไกร ชูเมฆ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54162681 นายวชิราวุธ การินทร์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54162360 นายชัชนานนท์ สิริขาม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54162308 นายจารุกิตติ์ มั่นประสิทธิ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 27 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54162285 นายไกรวิชญ์ ปัสสา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54160687 นางสาวโสภิดา รินไทสงอันดับหนึ่ง  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54160670 นางสาวสุวรรณา ทองภู-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54160519 นายณัฐวุฒิ กาพรัด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 27 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)