รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56163068 Mr.YORT LAICHHEANG-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56161293 นางสาวอำภา พุ่มเจริญ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56161286 นางสาวอัญมณี ดิษฐบรรจง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161279 นางสาวอังคณา วัฒนะกูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161262 นางสาวอรุณทิพย์ ธูปเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161255 นางสาวอริสราภรณ์ บรรณศรี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56161248 นางสาวอรวรรณ ทิมขำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56161231 นางสาวอภิญญา ขวัญอ่อน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161200 นายอนุชา จินาเกตุ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56161170 นางสาวสุธามาศ ชื่นสนธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56161156 นางสาวสาวิตรี สกุลรัง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56161149 นางสาวสายสุนีย์ กองโกย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56161132 นางสาวสายฝน แสนโซ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56161125 นายสาธิต แผ้วบุญ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56161118 นายสมลักษณ์ ผิวหล่อ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56161095 นางสาวศิริชนก ปิระกะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56161071 นางสาววิไลลักษณ์ มีชัยโย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56161064 นางสาววิรกานต์ วัฒนวงศ์พฤกษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56161057 นายวิทวัส ยมมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56161040 นางสาววิชชุดา ซุยคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56161026 นางสาววลิตา บุญทะจิตต์อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 56161019 นางสาววราภรณ์ กองต๊ะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 56160975 นายรัตนชาติ ครุฑบัว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56160968 นายรังสิมันต์ สระทองอยู่อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56160951 นายรพีวิชญ์ บุญแพทย์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56160937 นางสาวมาริสา มุนตรี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
27 56160920 นางสาวมาราตรี ช่อชั้น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
28 56160883 นางสาวภัทราพร คำเฉย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
29 56160869 นางสาวภัทรวดี วงศ์สง่า-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
30 56160845 นายพสุเทพ พุทธวงศ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
31 56160838 นายพงศธร กวาวตาง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
32 56160821 นางสาวปัทมวรรณ บุญเกื้อ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
33 56160814 นางสาวปรียา แซ่หลอ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
34 56160791 นางสาวประกายแก้ว ถนอมศักดิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
35 56160784 นายนิติพัฒน์ มีมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
36 56160777 นางสาวนันทวรรณ บุญมี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
37 56160760 นางสาวนัฐรีญา หงษ์ยี่สิบเอ็ด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
38 56160753 นางสาวนฤมล กลิ่นพูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
39 56160746 นายนภัส เอี่ยมอ่อน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
40 56160739 นางสาวธิดาธาร กิติกุล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
41 56160715 นางสาวธนสร ธนังเศรษฐ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
42 56160692 นางสาวทิพวรรณ ฮองกุลอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
43 56160678 นางสาวดาราณีย์ วงศ์มานะกูล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
44 56160661 นางสาวณัฐริกา จันทร์สุข-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
45 56160623 นางสาวณัฎทิชากร คำฤกษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
46 56160616 นางสาวฐิติมา ทะสุใจ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
47 56160593 นายชาญชัย บุญเติม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
48 56160562 นายจิรัสติชัย ถือมั่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
49 56160548 นางสาวจรัสศรี อินทร์ภักดี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
50 56160524 นางสาวขนิษฐา รังผึ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
51 56160517 นางสาวเกษราภรณ์ เสาสุวรรณ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
52 56160500 นางสาวกุลปริยา ทิมเครือจีน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
53 56160494 นางสาวกานต์พิชชา แก้วดวง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
54 56160487 นางสาวกนกวรรณ สิงห์ดา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
55 56160470 นางสาวกชกร ทวีศรี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
56 55310937 นางสาวศศิธร ใจบุญอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)