รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ
ปีการศึกษา 2553
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50180399 นางสาวเกวรินทร์ กล่ำเชาว์-  / - 29 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50181044 นายธีระชัย บุญประเสริฐ-  / - 29 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50181143 นายประเสริฐ ถาหล้า-  / - 25 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50181181 นางสาวพิมลรัตน์ ชัยแขม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50181198 นางสาวเพ็ญโฉม ข่ายสุวรรณ-  / - 25 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50181211 นายภาคภูมิ จันกันทะ-  / - 29 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50181242 นางสาวมัตติกา ป่าตุ้ม-  / - 25 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50180214 นางสาวรัตนา ใจบุญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50181990 นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ์-  / - 25 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50182003 นายศราวุฒิ เทียมศร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50181310 นางสาวศรีสุดา ศรีไชยวงค์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50181334 นางสาวโศรยา จันทวัง-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50181358 นางสาวสไบแพร ศรีกันไชย-  / - 25 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50181426 นายสุทธิพงศ์ นันทยานา-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50181440 นางสาวสุพัตรา ธรรมดูลย์-  / - 29 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50181495 นางสาวอรพิน เผ่าก๋า-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50182027 นางสาวอรุณวรรณ บุสษา-  / - 29 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)