รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ข)
ปีการศึกษา 2553
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52076737 นายนรินทร์ เลียงหิรัญถาวร-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 52076744 นางปทิตตา สมชื่อ-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 52076751 นางสาวเพชรรุ้ง เสนานุช-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 52076768 นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 52076775 นางสาวศิริวงษ์ นิ่มนงค์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 52076782 นายสิริพงษ์ พงษศิริ-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)