รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50161077 นายกิตติพงษ์ พึ่งแก้ว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50163538 นางสาวกุสุมา จ๊อกถึง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50161084 นางสาวเกตุศินี คงเจริญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50161121 นางสาวขวัญชีวา แสงศิลป์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50163545 นางสาวจันทร์ฉาย อินทร์หอม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50161237 นางสาวจิตรานุช ศรีพรหมอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50163576 นางสาวชลธิชา อ่อนเส็ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50161343 นายชัยชนะ นาคะเกตุ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50161350 นายชาคริต บำรุงศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50163583 นางสาวชุติมา บุญคง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50163590 นายเชวง ดีปานา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50163613 นายณัฐดนัย เจริญศิริ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50161442 นายถกล เพ็ชรเกลอ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50163620 นางสาวธนัชญา วงศ์สิริภาส-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50161534 นายธวัชชัย จันทราช-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50161527 นายธวัชชัย คงมา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50161596 นายเธียรวิทย์ วิสูตรโยธิน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 50163651 นางสาวนิศา พิณศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 50163668 นางสาวปรางค์ทิพย์ เกตุตรง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 50163675 นางสาวปรารถนา ชูสำโรง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 50163699 นางสาวปานรวี ตาคำ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 50163712 นางสาวพรกันยา จรบุรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
23 50163729 นางสาวพรพารัตน์ สุขชาวนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
24 50161930 นางสาวเพียงฤทัย ระบอบ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
25 50161954 นายไพสิทธิ์ ฐานวงศ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
26 50161985 นายมงคล คุ้มสา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
27 50163736 นายราชัน ชุมแวงวาปี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
28 50162050 นางสาวรุจิรา มูลงาม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
29 50162203 นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
30 50162210 นางสาววิภาดา คงคิด-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
31 50163781 นางสาวสุนทรี พลมาก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
32 50162753 นายเสฎฐวุฒิ เวียงออก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
33 50162647 นางสาวอังสุมาลี เอนกบุญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
34 50162661 นายอัฐพร ฉิมไทย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
35 49163751 นายเอกฉัตร ลีละเศรษฐกุล-  / - 15 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)