รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50160957 นางสาวอุมาภรณ์ นอบเผือก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50162722 นางสาวอุทุมพร โพธิ์พันธุ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50162715 นางสาวอารีย์ พรเชาวดิสกุล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50162692 นางสาวอาภาพร นาดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50160902 นายอาทิตย์ พัดด้วง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50162609 นายอรรถพล บัวแดง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50160865 นางสาวอมรรัตน์ บุญตา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50164788 นายอภิลักษณ์ แสนสิงห์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50162593 นางสาวอภิชญา พึ่งสุข-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50162586 นายโสภณ บัวดิษฐ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50162562 นางสาวแสงเดือน แสงจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50164764 นางสาวสุพรรษา พันธุรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50164757 นางสาวสุนิษา เกิดสมบูรณ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50164733 นายสุทธิพงศ์ แสงศิริ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50162487 นางสาวสิริพร ชาบาง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50162395 นายสมรภูมิ พันธุ์แดง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50162166 นางสาววัลภา กอกอง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 50162159 นายวันเฉลิม หม่องอ้น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 50164696 นายรัชชัย ประดับวงศ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 50160605 นายยุทธนา เรืองโรจน์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 50164672 นางสาวภูริชญา อุตส่าห์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 50164634 นางสาวพรรษา ไกรพูล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
23 50160469 นางสาวพรทิพย์ ภู่เกตุ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
24 50164610 นายปิยวัฒน์ จุลพันธ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
25 50160421 นางสาวประภาภรณ์ สารินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
26 50161763 นายประทีป ผ่องใส-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
27 50160414 นายประดุจพงศ์ ไชยา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
28 49160705 นางสาวน้ำผึ้ง ศรีโสภา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
29 50164603 นางสาวนาริน เปี้ยมะโน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
30 50161664 นายนัทนันทน์ สอนง่าย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
31 50160315 นายธีรยุทธ ผิวเหลือง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
32 50160292 นายธีรพล จำปางาม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
33 50161558 นายธาดา สีหเทพเลขา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
34 50164573 นางสาวธัญลักษณ์ ใจแก้วมา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
35 50161473 นางสาวทิพย์สุดา ลอยบัณดิษฐ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
36 50160216 นางสาวฑิตฐิตา ปูนมาก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
37 50160186 นายชัยสิทธิ์ หมอนประเสริฐ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
38 50164542 นายเฉลิมพล สุปัญญา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
39 50164535 นายเฉลิมชัย ติ๊บเต็ม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
40 50164528 นายเจตนา สารียัง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
41 50161190 นางสาวจามจุรี ผลเจริญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
42 50164511 นายจักรเมธ มั่นมาก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
43 50160100 นายจตุรงค์ ชมภูษา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
44 50161114 นางสาวขนิษฐา กวีวัฒนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)