รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52162300 นางสาวอภิญญา อยู่ลอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162294 นายอดิศักดิ์ จันทร์งาม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52162287 นายอดิเทพ ใจคง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52162263 นางสาวสุวรรณี จันทร์ทอง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162225 นางสาววิสารัตน์ อินทพงษ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52162218 นายวิวัฒน์ รอดบัว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52162201 นางสาววิชวิมล ชัยชมภู-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52162126 นางสาวภัสสร จันทจร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52162119 นายพักตร์ภูมิ รัตนาประภาพันธุ์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52162096 นางสาวปรารียา วิจิตรเนตร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52162072 นายนำพล ปั้นจาด-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52162041 นางสาวเขมจิรา อินทรา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)