รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52163000 นางสาวอมลวรรณ นาคช่วย-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162638 นางสาวอภิวัลย์ มีศักดิ์อันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52162997 นางสาวสุภารัตน์ หมื่นพินิจ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52162966 นายสันติสุข สุขขวัญ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162959 นายสันติสุข วงศ์อนุ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52162942 นางสาวศิริพร ลิสันเทียะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52162881 นางสาววนาลี กับเกตุอันดับสอง  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52162850 นางสาวมัณทนา สิงห์สา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
9 52162843 นายภาคภูมิ ปงลังกา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
10 52162829 นางสาวผกาวรรณ ทับไทร-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
11 52162812 นางสาวปิยะนุช สุนันต๊ะ-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
12 52162751 นางสาวณัฐกานต์ กองสุข-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
13 52162775 นางสาวณัฏฐณิชา อ่วมสถิตย์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
14 52162690 นางสาวเจนนีวา ศรีเกษม-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
15 52162676 นายกิตติศักดิ์ สร้อยมี-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
16 52162669 นางสาวกาญจนา นครอินทร์-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)