รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2556
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53164464 นางสาวกรรณิการ์ จันทวีติยาภรณ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53164471 นางสาวกาญจนา บุญมาก-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53164549 นายกิตติกวิน ไม้แดง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53164495 นางสาวจริยาภรณ์ มากล้ำ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53164501 นายจักรดุลย์ ศรีนนท์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53164518 นางสาวจันทร์จิรา พลอยกระจ่าง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53164525 นางสาวจันทร์ทิวา เรืองดี-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53164570 นางสาวทิพรดา นาคสุทธิ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53164587 นายธนบัตร เม่นคำ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53164594 นางสาวนฤมล แก้วผล-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53164624 นางสาวน้ำเพชร ป่าส่วนอันดับสอง  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53164631 นางสาวบุศราพร ใจมา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53164648 นางสาวเบญจา ทัดไทย-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53164655 นางสาวเบญญาภา ธีระวิทยเลิศ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53164679 นางสาวประภาภรณ์ พรมมา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53164723 นางสาวภัสสร หาขุนทด-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53164730 นายภาณุวัฒน์ ขันทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
18 53164716 นางสาวภารนิมมิตวดี พร้อมมิตร-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
19 53164754 นางสาวยุวดี ภักดีอาษา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
20 53164761 นายรัฐนันท์ อยู่ขันสวัสดิ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
21 53164778 นางสาววนิดา ประสาวะโพธิ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
22 53164792 นางสาววริศรา ปานพรม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
23 53164808 นางสาววริศรา ปีอาทิตย์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
24 53164822 นายวิรัชชัย น้อยเอี่ยม-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
25 53164839 นางสาววิสาคร วงษ์พิมพา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
26 53164846 นายวีรพงษ์ อนงค์นาท-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
27 53164853 นายวุฒิชัย อ่อนดีอันดับสอง  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
28 53164600 นายศตายุ อ่ำอ่วม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
29 53164860 นางสาวศศิวิมล พูลเกิด-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
30 53164884 นายศุภกิจ รอดแสวง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
31 53164891 นางสาวสวนีย์ เนื่องจากฉิม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
32 53164907 นายสิทธิพงษ์ กุลธรเวทย์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
33 53164921 นางสาวสุทธิชา ภัตรานนท์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
34 53164938 นางสาวสุพรรณี นราภัยอันดับสอง  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
35 53164945 นางสาวสุภาวดี พรมพรสวรรค์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
36 53164952 นางสาวโสพิณ โพธิ์บุญ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
37 53164976 นายอยุทธ์ รอดพันหน-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
38 53164983 นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
39 53165003 นางสาวไอลดา โตพานิชย์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)