รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53160046 นางสาวกรุณา ภมรกุล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53160053 นายกฤตบุญ เกษแก้ว-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53160084 นางสาวกัลย์สุดา สุขสวัสดิ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53160091 นายกำพล ทานุเมาะ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53160145 นางสาวจริยา ครุฑเครือ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53160268 นางสาวชุดา วิละรัตน์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53160282 นายณรงค์ฤทธิ์ จินกสิกิจ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53160299 นางสาวณัฐกมล ยั่งยืน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53160411 นายธนวัฒน์ ศรีพึ่งไชย-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53160442 นายธเนศ หยดย้อย-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53160510 นางสาวนภวรรณ เสตะกลัมพ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53160534 นางสาวนฤมล แจ้งเสมอ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53160596 นางสาวเนติรัตน์ แก้วกัน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53160626 นางสาวเบญญาพร ทานะขันธ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53160640 นายปรเมษฐ์ มาดิษฐ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53160657 นางสาวประภัสสร มหามิตร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53160688 นางสาวปิ่นเพชร เรือนคำปา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
18 53160695 นางสาวปิยพร ทาจุมปู-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
19 53160701 นางสาวปิยะวดี ศรีษา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
20 53160749 นางสาวพัชรินทร์ กองวงษ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
21 53160763 นายพิชัย วงศ์เกิดคีรี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
22 53160800 นางสาวพุฒตาล พวงสำเภา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
23 53160817 นางสาวพุฒินันท์ สุทธิสวัสดิ์โสภณ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
24 53160848 นางสาวภัทรียา ทาโบราณ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
25 53160893 นางสาวมลวิภา สูงเจริญ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
26 53160909 นางสาวมิ่งขวัญ ทุยบือฉิม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
27 53160923 นางสาวรตา ตกสิยานันท์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
28 53160954 นางสาวลาวัณย์ เจริญยศ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
29 53160978 นางสาววจี โตเมศร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
30 53161012 นางสาววารุณี จันทร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
31 53161036 นางสาววาสนา แก้วใหญ่-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
32 53161043 นางสาววาสนา เมนะคงคา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
33 53161081 นายศราวุธ ปุ๊ดปัน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
34 53161098 นางสาวศศิธร เรืองมนต์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
35 53161111 นางสาวศิรประภา นันทะเสน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
36 53161166 นางสาวสมฤดี บุญรอด-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
37 53161173 นายสรวิชญ์ บุญส่ง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
38 53161203 นางสาวสุกัญญา ทองอินทร์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
39 53161289 นางสาวสุธิดา ลอยแก้ว-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
40 53161296 นางสาวสุธิมา ภู่ประดิษฐ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
41 53161326 นางสาวสุพรทิพย์ นามปัญญา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
42 53161357 นางสาวสุวิมล คุณอโหนด-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
43 53161364 นางสาวแสงทิพย์ ปัญญาตุ้ย-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
44 53161388 นางสาวหทัยรัตน์ บุญเลิศ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
45 53161395 นายอดิศักดิ์ คอยซิ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
46 53161418 นางสาวอนงนาฎ นันทพันธ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
47 53161456 นางสาวอรนงค์ อินทร์ใหญ่-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
48 53161463 นายอัฐพร โพธิ์ทอง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
49 53161470 นายอาณัฐพล กำพล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
50 53161487 นางสาวเอกอนงค์ อุดมมังคลานนท์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)