รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162651 นายอนุพงศ์ ทะหะ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162644 นายอนุชา สังข์ทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53162613 นายสุรัตน์ เกิดป้อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53162583 นางสาวสุธิดา ดีใจวงษ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53162576 นางสาวสุจรรยา อรัญวาส-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53162538 นางสาวรัตติยา พรรณา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53162408 นายนิติ ธูปทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53162392 นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53162330 นายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53162323 นางสาวณิชารีย์ ใจชื้น-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53162316 นายณัฐพล ชมภูแสน-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53162293 นางสาวชนากานต์ ไกรสรกิตติกุล-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53162262 นางสาวจุฑามาศ กันนัย-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53162248 นางสาวเครือฟ้า นิราราช-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53162163 นางสาวกนกวรรณ ศรีภิรมย์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)