รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54063780 นางสาวชนิดา แสงทับทิม-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 54060680 นายธนา แช่มช้อย-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 55062812 นางสาวพิชญานิน เพชรล้อมทอง-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54063797 นายภูวรินทร์ พรมรินทร์-  / 2 20 ธันวาคม 2558 23 เมษายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54063803 นางสาวสุภัสชา จันพร-  / 2 20 ธันวาคม 2558 14 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 56064044 นางสาวอรวรรณ อรุณราช-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)