รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162347 นายธงชัย บัวระภา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 53162354 นายธนพล เชาว์ธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 53162477 นายพงศกร คมขำ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 53162637 นายอดิสร เกษร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54160014 นายกันตพัทธ์ สุทธิรักษ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54160038 นางสาวจุฬาลักษณ์ อนันตะปุระ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54160052 นางสาวเบญจพร ชมคำ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54160083 นายศตวรรษ โตประเสริฐ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54160090 นายศุภโชค ส่งศิริ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
10 54160113 นายอลงกรณ์ คงปรีดา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
11 54161219 นายกิตติพงษ์ กาเรียน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
12 54161301 นางสาวปิยนุช เต็งโล่ง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
13 54161424 นายสุเมธ ซำประเสริฐ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ