รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54160021 นางสาวจิระนันท์ ไม้ตะเภา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 54160076 นางสาวเมตตา วรรณวงค์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 54160106 นางสาวสายฝน สังกรณีย์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 54161172 นางสาวกนกวรรณ ภาคภูมิ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54161202 นางสาวกัลยาณี เส้นตรง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54161226 นางสาวขวัญเรือน สัจธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54161349 นางสาววาสนา เรียบร้อย-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54161394 นางสาวสวลักษณ์ เพ็งเทศ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54161400 นายสาธร โปร่งเกษม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
10 54161417 นายสิริวัฒน์ จันทร์สีทอง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ