รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162446 นายปวริศร์ โพธิ์พุก-  / - 9 มกราคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 54161295 นายนัทธพงศ์ พัชรธรปริพัตร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 54161356 นายศรณรงค์ เอี่ยมตา-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ