รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55161218 นางสาวภัทรภร เพ็งพี-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55161270 นางสาวศศิวิมล บัวน้อย-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55161317 นายสถาพร ทองรอด-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55161355 นางสาวสุดารัตน์ อรัญญกานนท์-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55161362 นายสุทธิรักษ์ พสกภักดี-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ