รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56161309 นางสาวกชกร เชาว์เลขา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56161330 นางสาวกานติมา ใชยทอง-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56161378 นางสาวจิตรกาญจน์ เพลิดขุนทด-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161415 นายณัฐพงศ์ กล่ำทัพ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161422 นายณัฐพงศ์ เดชปาน-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161439 นางสาวนัฎฐา โพธิ์เย็น-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56161460 นายไปรวิทย์ สุระนิด-  / - 9 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56161477 นางสาวผกามาศ ศรอินธนู-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161491 นางสาวพรพรรณ เฟื่องมะณี-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56161514 นางสาวพิทยารัตน์ พ่วงพร้อม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56161538 นางสาวภัทรวดี ฉายเนตร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56161637 นางสาวศิวิณี ศรีสุข-  / - 14 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56161644 นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56161675 นางสาวสุธิตา เสถียร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56162399 นายศุภวิชญ์ อมรศิริชัยรัตน์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ