รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 48161758 นางสาวชนิตนันท์ ทองเผือก-  / - 11 ตุลาคม 2553 อนุมัติสำเร็จ
2 49180239 นายอนุพงษ์ ประมวล-  / - 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ