รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 49163751 นายเอกฉัตร ลีละเศรษฐกุล-  / - 15 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
2 50161077 นายกิตติพงษ์ พึ่งแก้ว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50161084 นางสาวเกตุศินี คงเจริญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50161121 นางสาวขวัญชีวา แสงศิลป์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50161237 นางสาวจิตรานุช ศรีพรหมอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50161343 นายชัยชนะ นาคะเกตุ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50161350 นายชาคริต บำรุงศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50161442 นายถกล เพ็ชรเกลอ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50161527 นายธวัชชัย คงมา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50161534 นายธวัชชัย จันทราช-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50161596 นายเธียรวิทย์ วิสูตรโยธิน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50161930 นางสาวเพียงฤทัย ระบอบ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50161954 นายไพสิทธิ์ ฐานวงศ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50161985 นายมงคล คุ้มสา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50162050 นางสาวรุจิรา มูลงาม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50162203 นายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50162210 นางสาววิภาดา คงคิด-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 50162647 นางสาวอังสุมาลี เอนกบุญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 50162661 นายอัฐพร ฉิมไทย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 50162753 นายเสฎฐวุฒิ เวียงออก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 50163538 นางสาวกุสุมา จ๊อกถึง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 50163545 นางสาวจันทร์ฉาย อินทร์หอม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
23 50163576 นางสาวชลธิชา อ่อนเส็ง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
24 50163583 นางสาวชุติมา บุญคง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
25 50163590 นายเชวง ดีปานา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
26 50163613 นายณัฐดนัย เจริญศิริ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
27 50163620 นางสาวธนัชญา วงศ์สิริภาส-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
28 50163651 นางสาวนิศา พิณศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
29 50163668 นางสาวปรางค์ทิพย์ เกตุตรง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
30 50163675 นางสาวปรารถนา ชูสำโรง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
31 50163699 นางสาวปานรวี ตาคำ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
32 50163712 นางสาวพรกันยา จรบุรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
33 50163729 นางสาวพรพารัตน์ สุขชาวนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
34 50163736 นายราชัน ชุมแวงวาปี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
35 50163781 นางสาวสุนทรี พลมาก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ