รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52161556 นายจิรายุทธ์ ธิบุญเรือง-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52161679 นายธนัชชัย ไคร้ยะ-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ