รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพพืช
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 49164093 นางสาวศิริวิมล พรมมี-  / - 15 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
2 50160117 นายจักรพันธ์ คำจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50160131 นางสาวจินตนา เขตรกรณ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50160148 นายจิรายุศ กล่อมจิตต์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50160346 นางสาวนริสา สุขโชติ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50160674 นางสาววรวรรณ ตั้งใจ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50160872 นางสาวอรทัย อิ่มเนย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50160971 นางสาวกนกกาญจน์ รักษาศักดิ์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50160988 นางสาวกนกวรรณ จำนวน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50161008 นางสาวกมลวรรณ มฤควงศ์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50161701 นางสาวนิพัทรา พรมมาอินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50162289 นางสาวแวววิเชียร แก้วกุย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50163859 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุตสม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50163866 นางสาวรัติยา โพธิ์สระ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ