รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - พืชสวน
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 49160064 นางสาวกาญจนา กาญจนสุกร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 49160248 นายเจตน์ ชื่นชมน้อย-  / - 18 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
3 49161474 นายศรัญญู แก้วเขียว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 49164178 นางสาวบุญญารัตน์ บัวคำ-  / - 8 ธันวาคม 2553 อนุมัติสำเร็จ