รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51163957 นายพีระวัฒน์ มีศิลารัตน์-  / - 1 กรกฏาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52163253 นายชาญณรงค์ บัวเผื่อน-  / - 14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ