รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55061662 นางสาวทิฆัมพร นิลุบล-  / - 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 55062874 นายกุลโรจน์ สมโสภา-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 55062904 นางสาวณัฐพัชร์ ยางงาม-  / - 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 55062935 นางสาวสุธาวดี อยู่กรุง-  / - 14 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56060060 นางสาวอัปสร ศรีผง-  / - 25 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 57060755 นางสาวนิจปวริชศา ภพักตร์จันทร์-  / - 11 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 57060786 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา นาคทั่ง-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 57060793 นายอณุพล หมื่นยงค์-  / - 10 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ