รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55062676 นายชัชวาล ฉิมปรางค์-  / 2 20 ธันวาคม 2558 27 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
2 55062706 สิบเอกวีรยุทธ สร้อยนาค-  / 2 20 ธันวาคม 2558 27 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 55062751 นางสาวอารยา บุญศักดิ์-  / 2 20 ธันวาคม 2558 21 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ