รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56060107 นางสาวจุฑาพร หงส์ผาทอง-  / - 14 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 56060114 นายณัฐปกรณ์ สุขโอสถ-  / - 19 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 56060138 นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล-  / - 27 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56060145 นางสาวพนิดา เมฆทัพ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56060152 นางสาวรมิดา กร่ำศรี-  / - 28 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 56060169 นางสาวศลิษา พรมเสน-  / - 8 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56060176 นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย-  / - 8 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56063863 นายนัทนันทน์ สอนง่าย-  / - 19 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 57060984 นางสาวธิติมา เพ็ชรคง-  / - 27 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 57061028 นางสาวเมทินี นาคดี-  / - 31 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 58060280 นางสาวกมลชนก ห่วงมี-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 58061898 นายนิพนธ์ มาวัน-  / - 31 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 58065179 นางสาวธัญณ์ชนก เขียวคำ-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ