รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56060213 นางสาวจุฑาฐิณี สุบรรณา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56060268 นางสาววลัยภรณ์ โท้นพราห์ม-  / - 25 มกราคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56061371 นายปัณณปภณ ใจฉกรรจ์-  / - 25 เมษายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56064020 นางสาวจิตนภา บุญมีจ้อย-  / - 19 เมษายน 2560 อนุมัติสำเร็จ