รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55061846 นางสาววันวิสาข์ ประสิทธิ์ธัญกิจ-  / - 11 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 55061884 นางสาวอมรรัตน์ เทียนนาวา-  / - 18 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56060305 นางสาวเพลินพิศ พรมมา-  / - 3 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ