รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    ภูมิสารสนเทศศาสตร์ - (แผน ก แบบ ก 1)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55062423 นางสาวอัมพวัลย์ คำเชียงเงิน-  / - 16 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ