รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร โมดูลการผลิตสัตว์เขตร้อน - (แผน ก แบบ ก 2)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50060266 นายกรกฤษณ์ พิณศรีสุข-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 51062519 ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ คำรักษา-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ