รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - (แผน ก แบบ ก 2) - นานาชาติ
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 49062528 Mr.Jerome Villanueva-  / - 27 สิงหาคม 2553 อนุมัติสำเร็จ
2 49062542 Mr.Mark Claridge-  / - 27 สิงหาคม 2553 อนุมัติสำเร็จ