รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55030873 Mr.Robbie Weterings-  / 2 20 ธันวาคม 2558 29 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ