รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55031498 MissYu Ya Aye-  / 2 20 ธันวาคม 2558 12 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ