รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แบบ 2.1) - ไทยและนานาชาติ
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54040095 นายคำรบ สมะวรรธนะ-  / - 16 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 54040118 นางสาวอัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์-  / - 28 มีนาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ