รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร - (แบบ 1.1)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 51031195 นายนุกูล อ่อนนิ่ม-  / - 25 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53031476 นายธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์-  / - 17 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ